Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021 
27/01/2021 
 

  Nhằm tiếp tục nâng cao thứ hạng Việt Nam về bưu chính, viễn thông, an toàn thông tin, chính phủ điện tử, chuyển đổi số; ngày 11/01/2021 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021 (Chỉ thị).

          Theo đó, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra 09 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện trong năm 2021, trên các lĩnh vực:

          - Bưu chính;

          - Viễn thông;

          - Ứng dụng công nghệ thông tin;

          - An toàn, an ninh mạng;

          - Công nghiệp ICT;

          - Báo chí, truyền thông;

          - Công tác xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật;

          - Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiến nại tố cáo;

          - Công tác tổng hợp khác.

          Ngoài ra, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương thông tin, tuyên truyền toàn diện, đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lòng tin, tạo sự đồng thuận của Nhân dân tại địa bàn. Tham mưu kịp thời, hiệu quả các chính sách cho chính quyền địa phương để triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển lĩnh vực thông tin, truyền thông ở địa phương./.
Đính kèm: CT 01 BTTTT.pdf

Tấn Lộc, Phòng Thanh tra 
Liên kết website