Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng 
23/02/2021 
 

  Ngày 25/01/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 91/QĐ-BTTTT thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng Bộ Thông tin và Truyền thông (Quyết định);

          Theo đó, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo được quy định:

- Nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Bộ Thông tin và Truyền thông trở thành Bộ đi đầu về chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng.

- Tham gia ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển chính phủ diện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả việc triển khai chính phủ điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; Ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia.

- Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi sổ và bảo đảm an toàn, an ninh mạng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan.

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/01/2021 và thay thế Quyết định số 62/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông./.
Đính kèm: 91 QDBTTTT.PDF
Tấn Lộc, Phòng Thanh tra 
Liên kết website