Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước 
08/01/2018 
 

Ngày 19/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước (Thông tư).

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về ký số, kiểm tra chữ ký số trên văn bản điện tử; yêu cầu kỹ thuật và chức năng của phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu chậm nhất sau 12 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức đang sử dụng các phần mềm có chức năng ký số, kiểm tra chữ ký số chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và chức năng quy định tại Thông tư phải thực hiện việc nâng cấp, bổ sung phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số để đáp ứng quy định.

          Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2018./.
Đính kèm: Thong tu 41.signed.pdf
Ngọc Tiến, Phòng Cải cách hành chính 
Liên kết website