Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Bộ Nội vụ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử 
13/11/2018 
 

Ngày 31/10/2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2456/QĐ-BNV về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ (Quyết định);

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ có nhiệm vụ và quyền hạn:

Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Nội vụ kế hoạch triển khai thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.   

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

 Giúp Bộ trưởng điều phối, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

        Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2018 và thay thế Quyết định số 1673/QĐ-BNV ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ.
Đính kèm: 11.2456.pdf
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website