Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Bộ Nội vụ phê duyệt Chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 
29/12/2017 
 

Ngày 15/12/2017, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2887/QĐ-BNV phê duyệt Chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2017-2020.

Chương trình bồi dưỡng gồm 09 chuyên đề đối với công chức cấp tỉnh và 07 chuyên đề đối với công chức cấp huyện; gồm 2 phần chính:

Phần 1: Kiến thức về cải cách hành chính nhà nước gồm 02 chuyên đề:

- Tổng quan về cải cách hành chính nhà nước; Kinh nghiệm trong nước và thế giới về cải cách hành chính.

- Các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Phần 2: Kỹ năng nghiệp vụ về cải cách hành chính:

- Đối với công chức cấp tỉnh gồm 07 chuyên đề:

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

+ Kỹ năng phối hợp trong triển khai công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành;

+ Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong triển khai công tác cải cách hành chính;

+ Nghiệp vụ theo dõi, đánh giá, phát hiện và giải quyết vấn đề trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành;

+ Nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành;

+ Kỹ năng điều tra xã hội học phục vụ công tác cải cách hành chính;

+ Chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

- Đối với công chức cấp huyện gồm 05 chuyên đề:

+ Xây dựng kế hoạch và báo cáo về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện;

+ Kỹ năng hướng dẫn, theo dõi, đánh giá, kiểm tra các đơn vị cấp xã triển khai công tác cải cách hành chính;

+ Kỹ năng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện;

+ Chính phủ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính;

          + Kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay thực hiện cải cách hành chính.
Đính kèm: 2887 QĐ BNV.pdf; 2887 QĐ BNV 1-1.pdf
Chí Huyên, Phòng CCHC 
Tin đã đưa
(06/12)
(12/10)
(10/10)
(10/08)
(05/07)
(29/06)
(29/06)
(27/06)
(27/06)
(11/06)

Liên kết website