Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 
31/12/2019 
 

Ngày 06/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Thông tư);

Thông tư đã hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã và việc tuyển dụng công chức cấp xã; số lượng, một số chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố;        

Theo đó, về tiêu chuẩn công chức cấp xã: Phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP và các tiêu chuẩn cụ thể như: Đủ 18 tuổi trở lên, Tốt nghiệp trung học phổ thông, Tốt nghiệp đại học trở lên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng chức danh công chức cấp xã, Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP; Trong đó, không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, trường ngoài công lập.

       Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2019, bãi bỏ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và các nội dung quy định tại Điều 1; điểm a khoản 2 Điều 2; khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3; khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 6 và Điều 9 Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ./.
Đính kèm: 
Hiền Nhân, Phòng QLNS  
Liên kết website