Thanh tra
Thanh tra
Bộ Nội vụ công bố thủ tục hành chính về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 
20/01/2021 
 

Ngày 21/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1109/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính Quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ (Quyết định).

Trong đó, Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh, bao gồm 09 thủ tục hành chính (Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ; Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ; Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ; Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ; Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động; Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; Thủ tục đổi tên quỹ; Thủ tục quỹ tự giải thể) và từng thủ tục hành chính được quy định cụ thể về trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện; cơ quan thực hiện; kết quả thực hiện; lệ phí; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện; căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2020 và thay thế các thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ theo Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ./.
Đính kèm: 1109 QDBNV.pdf

Trần Thị Thu - Phòng Thanh tra 
Liên kết website