Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 
25/01/2018 
 

Ngày 29/12/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BNV (Thông tư) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Theo đó, Thông tư đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ, bao gồm:

- Điều 4: Tổ chức của thôn, tổ dân phố;

- Điều 5: Nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố;

- Điều 7: Điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới;

- Điều 7a: Điều kiện nhập, giải thể và phân loại thôn, tổ dân phố;

- Điều 8a: Quy trình và hồ sơ nhập, chia, giải thể và đặt tên, đổi tên, xóa tên thôn, tổ dân phố;

- Điều 10: Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố;

- Điều 12: Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố;

- Điều 14: Trách nhiệm thi hành.

          Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018./.
Đính kèm: thong tu so 09 2017 TT BNV.pdf
Trần Đức Lực-Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website