Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 
18/01/2019 
 

Ngày 03/12/2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố (Thông tư);

Theo đó, Thông tư đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ, như sau:

Điều 3: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Điều 4: Tổ chức của thôn, tổ dân phố;

Điều 5: Nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Điều 7: Điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới;

Điều 7a: Điều kiện sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố;

Điều 8: Quy trình và hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân phố mới;

Điều 8a: Quy trình và hồ sơ sáp nhập, giải thể và đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố;

Điều 10: Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;

Điều 12: Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;

Điều 14: Trách nhiệm thi hành.

          Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2019 và bãi bỏ Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 14; điểm c, điểm đ khoản 1 Điều 8; điểm b, điểm d khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố./. 
Đính kèm: Thong tu so 14 cua BNV.pdf
Trần Đức Lực-Phòng Tổ chức bộ máy 
Tin đã đưa
(08/08)
(15/07)
(12/06)
(30/05)
(21/05)
(10/05)
(10/05)
(09/05)
(02/05)
(11/04)

Liên kết website