Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 
02/10/2018 
 

Ngày 13/9/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (Thông tư);

Theo đó, mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp quy định tại Thông tư, bao gồm:

1. Chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp:

- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I) - Mã số: V.09.02.01;

- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) - Mã số: V.09.02.02;

- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) - Mã số: V.09.02.03;

- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) - Mã số: V.09.02.04.

2. Chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp:

- Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I - Mã số: V.09.02.05;

- Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II - Mã số: V.09.02.06;

- Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III - Mã số: V.09.02.07;

- Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III - Mã số: V.09.02.08;

- Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV - Mã số: V.09.02.09.

           Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.
Đính kèm: 10 TT-BNV.pdf
Ngọc Thành, Phòng QLNS 
Liên kết website