Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định mã số chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 
28/05/2018 
 

Ngày 09/5/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BNV quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông (Thông tư);

Theo đó, mã số chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông quy định tại Thông tư, bao gồm:

1. Chức danh Âm thanh viên:

a) Âm thanh viên hạng I                   Mã số: V11.09.23

b) Âm thanh viên hạng II                  Mã số: V11.09.24

c) Âm thanh viên hạng III                 Mã số: V11.09.25

d) Âm thanh viên hạng IV                Mã số: V11.09.26

2. Chức danh Phát Thanh viên

a) Phát thanh viên hạng I                  Mã số: V11.10.27

b) Âm thanh viên hạng II                  Mã số: V11.10.28

c) Âm thanh viên hạng III                 Mã số: V11.10.29

d) Âm thanh viên hạng IV                Mã số: V11.10.30

3. Chức danh Kỹ thuật dựng phim

a) Kỹ thuật dựng phim hạng I           Mã số: V11.11.31

b) Kỹ thuật dựng phim hạng II          Mã số: V11.11.32

c) Kỹ thuật dựng phim hạng III         Mã số: V11.11.33

d) Kỹ thuật dựng phim hạng IV        Mã số: V11.11.34

4. Chức danh Quay phim

a) Quay phim hạng I                         Mã số: V11.12.35

b) Quay phim hạng II                        Mã số: V11.12.36

c) Quay phim hạng III                       Mã số: V11.12.37

d) Quay phim hạng IV                      Mã số: V11.12.38

          Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
Đính kèm: Thong tu 05 2018 TT BNV.pdf
Vũ Huy, Phòng TCCCVC 
Liên kết website