Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản do Bộ Nội vụ ban hành 
20/04/2020 
 

Ngày 16 tháng 4 năm 2020, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành (Thông tư);

Theo đó, Thông tư bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành:

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

- Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

          Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020./.
Đính kèm: TT_01-2020-tt-bnv.pdf
Kim Loan, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website