Thanh tra
Thanh tra
Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài 
07/05/2020 
 

Ngày 28/4/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 297/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài (Quyết định); theo đó, mục đích, yêu cầu, nội dung khảo sát xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài (Đề án), như sau:

1. Mục đích:

- Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về người tài nói chung, trong đó có chính sách thu hút nhân tài gốc Việt về làm việc tại Việt Nam, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tại Bộ, ngành, địa phương và chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và cơ chế phát hiện, bồi dưỡng tài năng từ học sinh, sinh viên, đặc biệt là đội ngũ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc ở trong nước và nước ngoài để tạo nguồn cán bộ lâu dài. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý cho việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

- Việc tổ chức xây dựng Đề án bảo đảm tính khách quan, đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian.

- Các giải pháp, đề xuất từ Đề án phải có tính khả thi, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định.

2. Yêu cầu:

- Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phải đánh giá toàn diện, khách quan về thực trạng chính sách pháp luật hiện có của Nhà nước liên quan đến thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao; đưa ra khái niệm, tiêu chí xác định nhân tài, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới trong thực hiện chính sách nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao; những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả chính sách nhân tài, nguồn ở Việt Nam.

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập, Tổ chuyên gia đề cao trách nhiệm, nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra; chủ động, tích cực trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị đề xuất các nội dung của Đề án và kế hoạch để bảo đảm thời gian, tiến độ xây dựng Đề án.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập, Tổ chuyên gia làm cơ sở để tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Nội dung khảo sát xây dựng Đề án:

- Chính sách về thu hút, trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao;
           - Thực trạng tuyển dụng, sử dụng nhân tài, nguồn lực chất lượng cao;

- Phương pháp tiến hành;

- Trách nhiệm Đoàn khảo sát.

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2020 và thay thế Quyết định số 470/QĐ-BNV ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài./.
Đính kèm: quyet-dinh-297.pdf
Thanh Khiết-Phòng Thanh tra 
Liên kết website