Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ 
09/05/2019 
 

Ngày 18/4/2019, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 319/QĐ-BNV về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ (Kế hoạch).

Theo đó, Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các Bộ, ngành, địa phương đối với việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ; xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm được phân công của các Bộ, ngành địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua ở các Bộ, ngành, địa phương góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kế hoạch đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, đó là:

- Hoàn thiện các quy định về văn hóa công vụ.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về văn hóa công vụ.

- Tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ.

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ, coi đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Các trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thời hạn phải hoàn thành và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg.

        - Thực hiện chế độ báo cáo hằng năm, sơ kết, tổng kết theo quy định./.
Đính kèm: QĐ319.pdf
Nhật Đạc - Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website