Công tác xây dựng Đảng
Công tác xây dựng Đảng
Bộ Chính trị ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm 
19/12/2017 
 

Ngày 15/11/2017, Bộ Chính trị ban hành Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (gồm 05 chương và 37 Điều); Quy định có một số nội dung đáng chú ý sau:

1. Các hình thức xử lý kỷ luật (Khoản 4 Điều 2):

- Đối với đảng viên chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ;

- Đối với đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.

Đảng viên vi phạm đến mức khai trừ thì phải khai trừ, không áp dụng hình thức xóa tên; cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thì phải cách chức, không cho thôi giữ chức; đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo, không đủ tư cách thì xóa tên trong danh sách đảng viên.

2. Thời hiệu xử lý kỷ luật (Điểm a Khoản 1 Điều 3):

- 5 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

- 10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức.

3. Một số điểm mới:

- Bổ sung nội dung “Khi xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu phê bình và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra, mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng” (Khoản 3, Điều 2);

- Mở rộng phạm vi trách nhiệm trong trường hợp xử lý kỷ luật Đảng oan sai (Khoản 9, Điều 2);

- Không được luân chuyển, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; phong, tặng, công nhận các danh hiệu của Đảng và Nhà nước đối với đảng viên đang được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật (Khoản 11, Điều 2);

- Bổ sung một số quy định giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm khi xử lý kỷ luật (Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4);

- Giải thích rõ thế nào là trường hợp cố ý vi phạm (Khoản 2, Điều 6);

- Sửa đổi quy định trong việc giải thích hậu quả do hành vi vi phạm của Đảng viên gây ra (Khoản 5, Điều 6);

- Bổ sung hành vi vi phạm về quan điểm chính trị và lịch sử chính trị (Điều 7);

- Sửa đổi, bổ sung hành vi vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ (Điều 8);

- Chuyển hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để gây áp lực đến người có thẩm quyền để đề cử người thân của mình từ xử lý khiển trách sang cảnh cáo hoặc cách chức (Khoản 2 Điều 9); đồng thời, chuyển hành vi tổ chức lực lượng, phe nhóm, dòng họ để vận động người tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử vào các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trái quy định từ xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) sang hình thức khai trừ (Khoản 3, Điều 9);

- Chuyển đổi hình thức xử lý đối với hành vi không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định pháp luật từ cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) sang hình thức khiển trách (Khoản 1 Điều 10);

- Bổ sung xử lý bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) đối với hành vi cung cấp thông tin gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại và trật tự, an toàn xã hội (Khoản 2 Điều 10);

- Kỷ luật khiển trách đối trường hợp làm mất thẻ Đảng viên mà không có lý do chính đáng (Khoản 1 Điều 11);

- Bổ sung xử lý cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) đối với một số hành vi sau (Khoản 2 Điều 11):

+ Cố ý tham mưu cho cấp trên quyết định hoặc cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ không đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền, tiêu chuẩn;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn người đứng đầu để quyết định không đúng nguyên tắc, quy định, thẩm quyền về công tác tổ chức, cán bộ;

+ Thiếu trung thực, gương mẫu, biết mình không đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhưng vẫn tìm mọi cách để các cơ quan chức năng tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu bầu, ứng cử, khen thưởng đối với mình trái quy định;

+ Thiếu trách nhiệm hoặc do động cơ cá nhân làm thất lạc, mất hồ sơ cán bộ, đảng viên, tài liệu hồ sơ của tổ chức đảng thuộc trách nhiệm quản lý; cung cấp hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên cho người không có trách nhiệm biết trái quy định.

- Khai trừ đối với trường hợp dùng thẻ đảng viên để vay tiền hoặc tài sản hoặc trường hợp làm giả hồ sơ để được xét đi học, tiếp nhận, tuyển dụng vào các cơ quan, tổ chức (Khoản 3 Điều 11);

- Khiển trách đối với hành vi thiếu trách nhiệm trong xử lý tin báo tố giác tội phạm (Khoản 1 Điều 13);

- Cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) nếu bỏ lọt tội phạm (Khoản 2 Điều 13);

- Khai trừ Đảng đối với trường hợp cố ý không quyết định khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến hết thời hiệu xử lý vụ việc vi phạm hoặc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trái quy định pháp luật (Khoản 3 Điều 13);

- Khiển trách trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân do mình trực tiếp quản lý trái quy định; đồng thời bổ sung thêm các hành vi vi vi phạm sau đây sẽ xử lý bằng hình thức khiển trách (Khoản 1 Điều 16):

+ Không chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc kê khai tài sản, thu nhập thuộc trách nhiệm được giao hoặc không kê khai, kê khai tài sản không đúng quy định;

+ Buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách nhưng không chủ động phát hiện, xử lý;

+ Tổ chức du lịch, tặng quà để lợi dụng người có trách nhiệm dẫn đến việc ban hành quyết định sai, có lợi cho bản thân hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp mà mình tham gia;

+ Tổ chức việc giao lưu, liên hoan, gặp mặt để tặng, nhận quà với động cơ vụ lợi.

- Chuyển hành vi kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định sang xử lý bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ); đồng thời bổ sung hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) đối với hành vi “Quyết định, phê duyệt hoặc tổ chức thực hiện dự án đầu tư gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước; đầu tư công tràn lan không hiệu quả; chi tiêu công quỹ trái quy định” (Khoản 2 Điều 16);

- Chuyển một số hành vi tham nhũng, lãng phí từ xử lý bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) sang hình thức khai trừ (Khoản 3 Điều 16);

- Khiển trách đối với hành vi xây dựng công trình, nhà ở không đúng với mục đích sử dụng đất (Khoản 1 Điều 17);

- Cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) đối với trường hợp làm trái quy định trong việc cho chủ trương, quyết định đầu tư dẫn đến dự án đầu tư không hiệu quả (Khoản 2 Điều 17);

- Cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Khoản 2 Điều 18);

- Khai trừ đối với trường hợp chỉ đạo hoặc thông đồng với cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ khống để chiếm đoạt tiền, tài sản của Nhà nước, tổ chức và công dân (Khoản 3 Điều 18);

- Khiển trách đối với hành vi xác nhận không đúng để bản thân hoặc người khác hưởng các chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi đối với người có công (Khoản 1 Điều 20);

- Cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) đối với trường hợp cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình để sử dụng trong việc tuyển dụng, đi học, thi nâng ngạch, bổ nhiệm, bầu cử hoặc các mục đích trái quy định (Khoản 2 Điều 22);

- Làm rõ việc khiển trách đối với hành vi tập trung đông người trái quy định, đó là: “Tổ chức, tham gia tập trung đông người trái quy định của pháp luật ở nơi đang diễn ra các hội nghị quốc tế, kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoặc các hoạt động chính trị quan trọng khác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hoặc nơi công cộng khác” (Khoản 1 Điều 23);

- Cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) đối với hành vi sản xuất, kinh doanh, cấp phép hoặc cho phép nhập khẩu, cung cấp thiết bị y tế, thuốc tân dược không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam (Khoản 2 Điều 28);

- Không xử lý khi phát hiện đảng viên thuộc diện quản lý vi phạm sẽ bị khiển trách (Khoản 1 Điều 29);

- Bổ sung các trường hợp xử lý bằng hình thức khiển trách (Khoản 1 Điều 30):

+ Làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị, của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật nội bộ cơ quan;

+ Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong thực thi nhiệm vụ, công vụ hoặc trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ được giao hoặc bỏ vị trí công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

+ Thực hiện không đúng, không đầy đủ so với quy định về báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập;

+ Thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy trình, thủ tục, thời hạn quy định gây hậu quả cho cá nhân, tổ chức;

+ Không báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong tổ chức, đơn vị;

+ Yêu cầu tổ chức, công dân thực hiện các thủ tục hành chính không đúng quy định.

- Cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) đối với hành vi “tạo vây cánh, bè phái, nhóm lợi ích, chia rẽ, lôi kéo, mất đoàn kết với đồng nghiệp trong tổ chức, cơ quan, đơn vị”; đồng thời bổ sung xử lý bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) đối với các hành vi vi phạm sau đây (Khoản 2 Điều 30):

+ Quản lý và sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước, tổ chức và công dân để vụ lợi;

+ Trốn tránh trách nhiệm về những hậu quả do mình gây ra trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn;

+ Tạo vây cánh, bè phái, nhóm lợi ích, chia rẽ, lôi kéo, mất đoàn kết với đồng nghiệp trong tổ chức, cơ quan, đơn vị;

+ Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn, sử dụng thông tin, tài liệu, phương tiện liên quan đến thực thi công vụ để vụ lợi hoặc làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cơ quan, đơn vị.

- Cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) đối với hành vi “Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình sử dụng, sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy” (Khoản 2 Điều 31)

          Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
Đính kèm: QD102BCHTW.zip                   
Ngọc Tiến, Chi bộ Thanh tra và Cải cách hành chính 
Liên kết website