Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị 
28/03/2018 
 

Ngày 08/3/2018, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 132-QÐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (Quy định).

Quy định này quy định về nguyên tắc và những nội dung cơ bản để tổ chức thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo, quản lý (gọi tắt là tập thể) và cá nhân trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Theo đó quy định một số nội dung như sau:

- Nguyên tắc, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại:

+ Đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

+ Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

+ Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm.

+ Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại:

+ Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể; nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân.

+ Cơ chế hoạt động, quy chế làm việc của tập thể; các quy định về việc chấp hành Ðiều lệ, nghị quyết, quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, giao tiếp, tác phong, lề lối làm việc của cá nhân.

+ Chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hằng năm.

+ Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cá nhân;

+ Môi trường, điều kiện hoạt động, công tác và đặc thù giới.

- Ðối tượng kiểm điểm: là các tập thể lãnh đạo, quản lý; cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đảng viên trong toàn Ðảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt ).

- Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những thành tích nổi bật để phát huy, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục.

- Về tiêu chí đánh giá:

+ Đối với các tổ chức, tập thể: Các tiêu chí về xây dựng tổ chức, tập thể; các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm; kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

+ Ðối với cá nhân: Các tiêu chí về chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; các tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm; kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

        Quy định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị./.
Đính kèm: quy dinh so 132-QDTW.PDF
Trần Đức Lực- Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website