Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Bộ Chính trị ban hành Quy định trách nhiệm, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong phòng, chống tham nhũng 
01/06/2018 
 

Ngày 10/5/2018, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 01-QĐi/TW trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong phòng, chống tham nhũng (Quy định);

Về phạm vi điều chỉnh của Quy định gồm trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra từ cấp huyện và tương tương trở lên trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Quy định đề ra 4 nguyên tắc thực hiện gồm:

- Ủy ban kiểm tra phải chủ động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng;

- Coi trọng công tác phòng ngừa, khi phát hiện đảng viên có hành vi tham nhũng phải kiểm tra, xem xét và xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời;

- Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào có dấu hiệu tham nhũng đều phải được xem xét làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, không có “vùng cấm”;

- Xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có hành vi dung túng, bao che tham nhũng hoặc cản trở, can thiệp trái quy định vào việc xử lý các vụ việc tham nhũng.

        Quy định bao gồm các nội dung về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra về phòng ngừa và phát hiện tham nhũng; trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo và xử lý hành vi tham nhũng; trách nhiệm của cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra trong tổ chức thực hiện./. 
Đính kèm: Quy dinh so 01-QĐi_TW.pdf
Ngọc Tiến, Phòng Cải cách hành chính. 
Tin đã đưa
(09/01)
(06/12)
(12/10)
(10/10)
(10/08)
(05/07)
(29/06)
(29/06)
(27/06)
(27/06)

Liên kết website