Công tác thanh niên
Công tác thanh niên
Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam 
10/10/2018 
 

Ngày 14/9/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BNV về Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam (Thông tư);

Theo đó, Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam là công cụ thu thập số liệu thống kê về thanh niên nhằm giám sát và đánh giá tình hình phát triển của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về thanh niên của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân, làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và hoạch định chính sách đối với thanh niên.

Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam gồm:

- Danh mục chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam gồm mã số, nhóm, tên chỉ tiêu;

- Nội dung chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam gồm khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu của chỉ tiêu thống kê và cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.

Căn cứ Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, thực hiện lồng ghép, thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu được phân công trong Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam, cung cấp cho Bộ Nội vụ để tổng hợp, biên soạn và công bố.

        Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2018./.
Đính kèm: TT11.pdf
Trịnh Lâm Hải, Phòng QLNS 
Tin đã đưa
(23/03)
(07/11)
(30/10)
(03/03)
(03/03)
(27/01)
(26/01)
(13/11)
(14/10)
(22/08)

Liên kết website