Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc 
20/03/2019 
 

Ngày 14/3/2019, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 124/QĐ-UBDT phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc” (Đề án).

Theo đó, Ủy ban Dân tộc  xác định mục đích và yêu cầu của Đề án là:

- Xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện xây dựng Đề án “Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc”, đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra;

- Triển khai các hoạt động đánh giá, phân tích thực trạng chất lượng dân số các dân tộc thiểu số rất ít người, trên cơ sở đó đề xuất nhiệm vụ giải pháp nhằm “Bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người theo hướng bảo đảm sự phát triển đồng đều, bình đẳng giữa các dân tộc”;

     - Đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 8 năm 2019./.

Đính kèm: quyet-dinh cua UBDT.pdf

Trần Đức Lực- Phòng Tổ chức bộ máy 
Tin đã đưa
(08/08)
(15/07)
(12/06)
(30/05)
(21/05)
(10/05)
(10/05)
(09/05)
(02/05)
(11/04)

Liên kết website