Tôn giáo
Tôn giáo
Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành chương trình môn học lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam trong các cơ sở đào tạo tôn giáo 
08/03/2020 
 

Nhằm trang bị cho người học tại các cơ sở đào tạo tôn giáo những kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc, Nhà nước và pháp luật; tạo chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm, bồi đắp tình yêu Tổ quốc và ý thức chấp hành pháp luật. Ngày 20/02/2020, Ban Tôn giáo Chính phủ có Quyết định số 35/QĐ-TGCP về việc ban hành Chương trình môn học lịch sử Việt Nam và pháp luật Việt Nam trong các cơ sở đào tạo tôn giáo (Chương trình).

Trong Chương trình quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; mục tiêu; nội dung chương trình. Ban Tôn giáo Chính phủ giao Vụ Pháp chế-Thanh tra chủ trì, phối hợp các Vụ liên quan thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chương trình; quản lý và cung cấp tài liệu hai môn học (lịch sử Việt Nam, pháp luật Việt Nam) theo đề nghị của Ban (Phòng) Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ, Ban Dân tộc-Tôn giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ sở đào tạo tôn giáo và các tổ chức tôn giáo; đồng thời tổ chức kiểm tra việc giảng dạy hai môn học tại các cơ sở đào tạo tôn giáo.

       Các cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm triển khai việc thực hiện hai môn học nêu trên theo quy định tại Điều 40 Luật tín ngưỡng, tôn giáo và theo Chương trình đã được Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành./.
Đính kèm: 35 QĐ-TGCP.pdf
Tấn Thuyên, Ban Tôn giáo 
Liên kết website