Công tác xây dựng Đảng
Công tác xây dựng Đảng
Ban Thường vụ tỉnh uỷ triển khai thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” 
15/09/2019 
 

Ngày 22/7/2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 1190/QĐ-TLĐ về việc phê duyệt Đề án số 1172/ĐA-TLĐ về phát động và triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” (Đề án), nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong việc thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, làm việc hiệu quả, tận tụy phục vụ Nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Ngày 30/8/2019 Ban Thường vụ tỉnh uỷ Ninh Thuận ban hành Công văn  số 4268-CV/TU về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; theo đó Ban Thường vụ tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung:

- Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp uỷ đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa cuộc vận động, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh căn cứ Đề án của Tổng Liên đoàn, chỉ đạo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình của Đề án; báo cáo Thường trực tỉnh uỷ phê duyệt. Chủ động phối hợp với chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội đồng cấp phát động, triển khai đến các cấp công đoàn tổ chức thực hiện cuộc vận động.

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp với tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; tạo điều kiện bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách để công đoàn làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền thực hiện hiệu quả cuộc vận động. Biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức mình tích cực hưởng ứng cuộc vận động; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của CBCCVC.

          Ngoài ra, Ban Thường vụ tỉnh uỷ giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu giúp Ban Thường vụ tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện cuộc vận động; định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ tỉnh uỷ./.
Đính kèm: Cong Van-4268-TinhUy.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website