Công tác xây dựng Đảng
Công tác xây dựng Đảng
Ban Thường vụ tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch quán triệt và thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị 
20/10/2019 
 

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;

Ngày 15/10/2019 Ban Thường vụ tỉnh uỷ Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU quán triệt và thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (Kế hoạch); theo đó mục đích, yêu cầu thực hiện được xác định:

- Mục đích

+ Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu rộng Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

+ Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy. Tập trung đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào trong tỉnh. Kiểm soát và quản lý chặt chẽ các loại tiền chất ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần.

+ Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai, làm giảm số người nghiện ma túy mới; quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh tình hình phức tạp, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

- Yêu cầu

+ Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ, sự quản lý thống nhất của chính quyền các cấp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân; trong đó, lực lượng Công an Nhân dân là nòng cốt, chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

+ Phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm rất cao và cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị-xã hội.

+ Kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, giữa giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy; coi trọng công tác cai nghiện tập trung và quản lý người nghiện ngoài xã hội không để vi phạm pháp luật.

+ Đầu tư cho công tác phòng, chống ma túy là đầu tư cho sự phát triển bền vững; tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; củng cố lực lượng chuyên trách đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

        Ngoài ra, Ban Thường vụ tỉnh uỷ đã đề ra các nội dung về tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị; 05 nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện và yêu cầu các Ban cán sự đảng, đảng đoàn và huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Đồng thời, Ban Thường vụ tỉnh uỷ giao Đảng uỷ Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ tỉnh uỷ để theo dõi, chỉ đạo./. 
Đính kèm: Ke Hoach- 199- Tinh Uy.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website