Công tác xây dựng Đảng
Công tác xây dựng Đảng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng 
12/03/2018 
 

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng;

Ngày 02 tháng 3 năm 2018 Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 96-KH/TU thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng (Kế hoạch); theo đó mục đích, yêu cầu thực hiện được xác định như sau:

- Mục đích:

Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần tổng kết thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

- Yêu cầu:

+ Nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống.

+ Quá trình nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng phải bảo đảm tính khách quan, khoa học và tính Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng với phương pháp, cách thức đa dạng, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

         Ngoài ra, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã đề ra 06 nội dung, giải pháp để triển khai thực hiện và yêu cầu các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy; chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Ban Thường vụ tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo tỉnh ủy định hướng tư tưởng, chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; có nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh và các lịch sử chuyên đề; chỉ đạo chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn, thẩm định lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ tỉnh ủy./.
Đính kèm: KH-96-TinhUy.pdf
Thanh Quý, Sở Nội vụ 
Liên kết website