Công tác xây dựng Đảng
Công tác xây dựng Đảng
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị 
12/11/2019 
 

Thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (Nghị quyết của Bộ Chính trị);

Ngày 08/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 204-KH/TU thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị (Kế hoạch của Tỉnh uỷ); theo đó mục đích, yêu cầu, mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định:

- Mục đích, yêu cầu:

+ Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác đối ngoại nói chung, gắn với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế-xã hội của tỉnh.

+ Các cấp uỷ đảng chỉ đạo quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài theo Nghị quyết của Bộ Chính trị để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp, sát đúng với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Thu hút vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 khoảng 0,8 đến 01 tỷ USD; giai đoạn 2026-2030 khoảng 1,2 đến 1,5 tỷ USD.

+ Phấn đấu đến năm 2030, mỗi nhóm ngành đột phá, trụ cột của tỉnh thu hút ít nhất 01 đến 02 dự án đầu tư nước ngoài có quy mô lớn, trọng tâm là năng lượng, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

+ Nâng cao nhận thức và thống nhất trong hành động về đầu tư nước ngoài.

+ Về thể chế, chính sách thu hút đầu tư.

+ Thực hiện chính sách bảo hộ đầu tư.

+ Chính sách quản lý, giám sát đầu tư.

+ Đổi mới, nâng cao hiệu qủa công tác xúc tiến đầu tư.

+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài.

+ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đối với đầu tư nước ngoài.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp trong Tỉnh tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung Nghị quyết của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, điều kiện tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ  định hướng các tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan thông tin đại chúng tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và tuyên truyền kết quả tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh./.
Đính kèm: Ke Hoach- 204- Tinh Uy.pdf

Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website