Công tác xây dựng Đảng
Công tác xây dựng Đảng
Ban Thường Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI 
25/10/2019 
 

Để triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết);

          Ngày 17/10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 201-KH/TU Triển khai Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết (Kế hoạch); trong đó mục đích, yêu cầu được xác định:

- Mục đích:

+ Phát huy kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện để khoa học và công nghệ đóng góp tích cực cho tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững kinh tế-xã hội của địa phương.

+ Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, qua đó tạo sự đồng thuận, hưởng ứng rộng rãi; khơi dậy tiềm năng, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để khoa học và công nghệ phát triển, nhất là trong quá trình triển khai các chương trình, dự án, đề án lớn ở địa phương.

- Yêu cầu:

+ Các cấp uỷ đảng, chính quyền phải xem công tác phát triển khoa học và công nghệ là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương của Đảng, triển khai tốt các chính sách của Nhà nước về khoa học và công nghệ, làm cho toàn xã hội nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của phát triển khoa học và công nghệ trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đơn vị.

+ Các uỷ, tổ chức đảng và chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu chịu trách nhiệm thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của mình; xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí, thước đo đánh giá hiệu quả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước.

       Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề ra 05 nội dung cụ thể, chỉ đạo cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tăng cường tham mưu Tỉnh uỷ lãnh đạo công tác phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ về tình hình thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch./.
Đính kèm: KeHoach- 201- TU.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website