Công tác xây dựng Đảng
Công tác xây dựng Đảng
Ban Thường Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI 
25/10/2019 
 

Nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết);

          Ngày 17/10/2019 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 200-KH/TU triển khai Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết (Kế hoạch); theo đó mục đích, yêu cầu và nội dung thực hiện được xác định:

- Mục đích:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu cơ bản đề ra trong Nghị quyết.

+ Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong thực hiện quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”; “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”. Tạo sự chuyển biến rõ rệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Yêu cầu:

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch phải đồng bộ với việc tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 235-CTr/TU ngày 20/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI; gắn kết với nội dung kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh uỷ triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy.

- Nội dung thực hiện:

+ Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý các cấp uỷ đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong thực hiện Nghị quyết.

+ Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

+ Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập;

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

+ Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo.

+ Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

           Ban Thường vụ tỉnh uỷ giao Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ tăng cường công tác tham mưu Tỉnh uỷ lãnh đạo công tác giáo dục và đào tạo. Định hướng tuyên truyền nội dung Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư, kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh uỷ và các chủ trương của Đảng về giáo dục, đào tạo; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh uỷ về tình hình thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch./.
Đính kèm: KH- 200- TU.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website