Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Ban Dân vận Trung ương ban hành Kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 
27/02/2020 
 

Ngày 19/02/2020, Ban Dân vận Trung ương ban hành Kế hoạch số 06-KH/BDVTW thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 (Kế hoạch);

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận khéo của hệ thống chính trị, vận động Nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hướng tới đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng;

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; xây dựng, nhân rộng các điển hình “dân vận khéo”, nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, tạo sự đồng thuận và tham gia của người dân.

- Việc thực hiện các nội dung “dân vận khéo” phải thiết thực, hiệu quả.

        Ngoài ra, Kế hoạch yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo công tác “dân vận khéo” trong hệ thống chính trị đảm bảo thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo tổ chức bình xét, biểu dương, nhân rộng các điển hình “dân vận khéo”./.
Đính kèm: 06-KH_- Dan van kheo.pdf
Trần Đức Lực - Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website