Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện dự án ODA ngành nước tỉnh 
05/04/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 391/KH-TKTr ngày 01/02/2019 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh năm 2019.

  Ngày 28/3/2019, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện dự án ODA ngành nước tỉnh.

  Qua kiểm tra, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện dự án ODA ngành nước tỉnh thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đơn vị đã thực hiện phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần, tháng và đánh giá, phân loại hàng tháng, quý, năm đối với từng viên chức, nhân viên; ban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tuy nhiên, đơn vị thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với viên chức, nhân viên hàng tháng, quý, năm chưa đầy đủ theo các biểu mẫu tại quy định của Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh; chưa lập sổ theo dõi công tác tiếp công dân; chưa xây dựng quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân của lãnh đạo.

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh
tại buổi làm việc với Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện dự án ODA ngành nước tỉnh

          Tổ Kiểm tra đề nghị Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện dự án ODA ngành nước tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quán triệt đến đội ngũ viên chức, nhân viên thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời, khắc phục các tồn tại hạn chế, báo cáo kết quả về Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh theo quy định./.
Hồng Phượng, Phòng Thanh tra 
Liên kết website