Công khai Tổ chức cán bộ
Công khai Tổ chức cán bộ
Thông báo ứng viên đủ điều kiện tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, điều động, bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở 
12/08/2021 
 
Nôi dung xem file đính kèm: Thongbao_606.pdf
 
Tin đã đưa
(08/10)
(30/08)
(12/08)
(02/08)
(20/06)
(25/05)
(25/05)
(13/05)
(10/05)
(23/04)