Công khai Tổ chức cán bộ
Công khai Tổ chức cán bộ
Phê duyệt quy hoạch dự nguồn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở NN và PTNT giai đônạ 2015-2020; dự nguồn hức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở NN và PTNT giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo 
21/07/2020 
 
Nội dung xem file đính kèm: TB 141_signed.pdf