Lâm nghiệp
Lâm nghiệp
NinhThuận thực hiện Dự án điều tra đánh giá và giám sát tài nguyên rừng 
18/09/2019 
Rừng non tái sinh tự nhiên

Kết quả kiểm kê rừng năm 2017, tỉnh Ninh Thuận có 21.851 ha đất trống có cây gỗ tái sinh (ký hiệu DT2). Với mục tiêu đánh giá khả năng thành rừng của các trạng thái đất trống có cây gỗ tái sinh, từ đó lập hồ sơ quản lý bảo vệ, xúc tiến tái sinh tự nhiên, chăm sóc bảo vệ rừng phấn đấu đén năm 2020 độ che phủ rừng trên toàn tỉnh đạt 50%.

Năm 2019, tỉnh Ninh Thuận giao cho Chi cục Kiểm lâm làm chủ đầu thực hiện Dự án điều tra đánh giá và giám sát tài nguyên rừng. Để triển khai thực hiện dự án Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Phân Viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Bộ triển khai cho các chủ rừng, các Hạt kiểm lâm phương pháp điều tra, các nội dung phối hợp để thực hiện Dự án điều tra đánh giá và giám sát tài nguyên rừng trên toàn tỉnh Ninh Thuận.

 Hy vọng với sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, đánh giá tài nguyên rừng giữa Chi cục Kiểm lâm, Phân Viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Bộ, các chủ rừng, các Hạt kiểm lâm và sự nổ lực của các lực lượng tham gia. Dự án điều tra đánh giá và giám sát tài nguyên rừng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra.

Ban quản lý rừng Phòng hộ đầu nguồn hồ Sông Trâu