Lâm nghiệp
Lâm nghiệp
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng của BQL rừng PHVB Thuận Nam trrong 6 tháng đầu năm 2020 
31/05/2020 
 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đơn vị BQL rừng PHVB Thuận Nam. Đạt được kết quả như sau:

Về công tác tuyên truyền PCCCR và CPR: đơn vị tổ chức họp tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; trực tiếp đến các hộ dân có chuồng trại chăn nuôi gia súc gần rừng, trong rừng và người dân sống gần rừng để tổ chức ký cam kết không vi phạm Luật Lâm nghiệp. đã tổ chức được 11 đợt/165 lượt người tham gia và ký cam kết 165 hộ dân. Công tác truy quét chống phá rừng: Tiếp tục duy trì và thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức tại các trạm cửa rừng để quản lý, theo dõi, bám sát địa bàn từng tiểu khu trong lâm phần quản lý; Đã tổ chức kiểm tra, truy quét chống phá rừng trên toàn bộ lâm phần quản lý. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã tổ chức được 29 đợt truy quét/290 lượt người tham gia  Kết quả đã lập biên bản 01 vụ vi phạm vắng chủ tạm giữ 02 xe mô tô 01 gốc cây cốc khô, 01 gốc cây mai rừng. về công tác quản lý đất lâm nghiệp. Đơn vị luôn bố trí viên chức thường xuyên tổ chức kiểm tra để ngăn ngừa kịp thời đối với các hành vi lấn chiếm đất rừng (tranh chấp, lấn chiếm, chặt phá, san ủi, và chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp trái phép); đồng thời đã tổ chức tuyên truyền và nhắc nhở các hộ dân sống gần rừng không được vi phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Kết quả trong 6 tháng đầu năm đã ngăn chặn một số đối tượng thôn Văn Lâm 3 xã Phước Nam huyện Thuận Nam chặt, cưa cây chùm bầu tái sinh chiếm đất Lâm nghiệp tại tiểu khu 204 đơn vị đã báo cáo cho các cơ quan chức năng kịp thời./.

 
Tin đã đưa
(01/10)
(22/09)
(17/08)
(09/08)
(04/08)
(26/07)
(23/07)
(03/07)
(03/07)
(29/06)