Công khai Thanh tra
Công khai Thanh tra
Kết luận số 313/KL-SNNPTNT ngày 05/5/2021 thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện nhiệm vụ và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y 
05/05/2021 
 
Nội dung xem file đính kèm: KLTTra 313.pdf
 
Tin đã đưa
(05/05)
(02/03)
(24/07)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)