Công khai Thanh tra
Công khai Thanh tra
Kết luận số 139/KL-SNNPTNT ngày 02/3/2021 thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện nhiệm vụ trồng rừng thay thế tại Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt-Sông Trâu 
02/03/2021 
 
Nội dung xem file đính kèm: KLTTra 139.pdf
 
Tin đã đưa
(05/05)
(05/05)
(24/07)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)
(08/06)