Công khai Tổ chức cán bộ
Công khai Tổ chức cán bộ
Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 
21/07/2020 
 
Nội dung xem file đính kèm: vbdi_16_KH-SNNPTNT_signed.pdf