Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Thủy lợi - Xây dựng cơ bản
Dự án kè tuyến bờ cảng Ninh Chữ hoàn thành đưa vào sử dụng 
02/02/2020 
 

Dự án xây dựng Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão Ninh Chữ thuộc dự án Quản lý rủi ro thiên tai (WB5) tỉnh Ninh Thuận, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1878a/QĐ-UBND ngày 29/9/2017. Với quy mô: chiều dài tuyến 406,30m,  cao trình đỉnh kè +2.15m, cao trình chân kè 1,50m đã được Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng – Chi nhánh Tổng Công ty XDNN Việt Nam – CTCP triển khai thi công

Công trình đã hoàn thành đúng kế hoạch và đã được bàn giao đưa vào sử dụng, sẽ tạo thuận lợi cho các phương tiện tàu thuyền neo đậu và chống sạt lở do lũ lụt gây ra.

Ban Quản lý Khai thác các cảng cá