Lĩnh vực Lâm nghiệp
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập 
10/05/2012 
 

1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị của tổ chức;

- Hiện trạng rừng, kết quả đánh giá các tiêu chí và chỉ số cho phép xác lập loại rừng đó.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho tổ chức biết để bổ sung theo quy định.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp phương án không được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có văn bản trả lời cho tổ chức.

3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan hoặc người được ủy quyền hợac phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp.