Lâm nghiệp
Lâm nghiệp
Ban quản lý rừng Phòng hộ đầu nguồn hồ Sông Trâu sơ kết công tác khoán bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm 2019 
26/07/2019 
 

Năm 2019, Ban quản lý rừng PHĐN hồ Sông Trâu đã giao khoán bảo vệ rừng cho các Cộng đồng dân cư trên lâm phần với diện tích là: 2.663 ha. Trong đó giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên là: 2.203 ha/7 cộng đồng của 2 xã Phước Kháng, Phước Chiến, giao khoán bảo vệ  rừng khoanh nuôi tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung là 460 ha/01 cộng đồng xã Lợi Hải. Ngày 24, 25 tháng 07 năm 2019 Ban quản lý rừng PHĐN hồ Sông Trâu tổ chức họp các Cộng đồng giao rừng khoán quản trên lâm phần để đánh giá kết quả thực hiện công tác khoán bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác khoán bảo vệ rừng 6 tháng cuối năm. Qua đánh giá công tác bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm của các cộng đồng. Nhìn chung các Cộng đồng nhận khoán thực hiện tốt tuần tra, kiểm tra phát hiện kịp thời các hành vi xâm hại rừng trên diện tích giao khoán, tích cực tham gia thực hiện công tác phòng cháy, cháy chữa cháy rừng trong mùa khô. Kết quả đã ngăn chặn hiệu quả các vụ vi phạm về luật lâm nghiệp, trong mùa khô năm 2019 trên địa bàn  không xẩy ra cháy rừng.

Qua cuộc họp,  Ban quản lý rừng PHĐN hồ Sông Trâu đã chi trả tiền nhận khoán bảo vệ rừng quý 1, quý 2 năm 2019 cho các cộng đồng. Đồng thời triển khai các nhiệm vụ bảo vệ rừng nhận khoán cho các cộng đồng trong 6 tháng cuối năm 2019. Hy vọng với sự nổ lực của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, chính quyền địa phương và các cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng sẽ phát huy những thành tích đạt được và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng trong các tháng cuối năm 2019.

Ban quản lý rừng Phòng hộ đầu nguồn hồ Sông Trâu