Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
đề nghị góp ý dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội 
04/03/2020 
 

           Tiếp nhận Công văn số 544/VPUB-VXNV ngày 27/02/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội; thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ  quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Thời gian hoàn thành trước ngày 06/3/2020.
            Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Công văn góp ý dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp trình theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị quan tâm góp ý dự thảo Nghị định chính sách trợ giúp xã hội (dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).
            Thời gian gửi góp ý về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chậm nhất là ngày 06/3/2020 để Sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 
            Rất mong sự quan tâm phối hợp của các đơn vị./.

 

Văn phòng Sở 
Tin đã đưa
(08/09)
(07/09)
(16/06)
(20/05)
(20/05)
(22/04)
(19/03)
(24/02)
(14/02)
(13/02)