Danh bạ điện thoại - Email 
Danh bạ điện thoại - Email 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - EMAIL SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN


Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Điện thoại

Email

I

Lãnh đạo Sở

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

II

Văn phòng

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7