Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện 
21/01/2020 
 

           Ngày 06/11/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện thay thế cho Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội .
           Theo đó, hệ số lương của các vị trí công việc tại Phụ lục ban hành kèm theo thông tư đã được nâng lên đáng kể.
           Thông tư nêu rõ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm căn cứ quy định mới của thông tư, rà soát, bổ sung, ban hành định mức lao động mới cho phù hợp làm cơ sở cho việc xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện ./.
         (Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội )

Duy Lâm - Phòng LĐGDNN