Bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 10/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh 
07/02/2020 
 

             Thực hiện công văn số 4516-CV/TU ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

             Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5224/KH-UBND, ngày 30/12/2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 10/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh. Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; tạo sự đồng thuận và tham gia của các ngành, các cấp trong thực hiện các hoạt động đối với người khuyết tật. Hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng để đáp ứng nhu cầu bản thân; từng bước tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng phát triển gia đình, hòa nhập cộng đồng và xã hội.


           
       Ảnh: Dạy nghề cho Người khuyết tật tại Công ty Hoàng Trí Nhân- Phan Rang

            Nội dung của Kế hoạch tập trung vào 05 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác trợ giúp người khuyết tật. (2) Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật tiếp cận các chính sách giáo dục, học nghề, việc làm, tín dụng, bảo trợ xã hội, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; khuyến khích người khuyết tật có khả năng học tập, lao động khắc phục khó khăn, vươn lên sống độc lập, hòa nhập xã hội, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội và giúp đỡ người khuyết tật khác. (3) Xã hội hóa các hoạt động trợ giúp người khuyết tật nhằm nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo, giúp đỡ cho người khuyết tật và các tổ chức người khuyết tật; vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ cho cuộc sống người khuyết tật và hội viên các tổ chức của người khuyết tật. (4) Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội đối với các tổ chức của người khuyết tật nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật; lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với việc chăm lo đời sống người khuyết tật ngày càng tốt hơn. (5) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức của người khuyết tật; Đề cao trách nhiệm và sự chủ động của các tổ chức của người khuyết tật trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động trong người khuyết tật. Thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền để nhân rộng những tâm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên của người khuyết tật, những cách làm hay trong hoạt động của người khuyết tật.

           Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch. UBND tỉnh đề ra các giải pháp để tổ chức, triển khai thực hiện; giao cho các Sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong đó, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định./.
Ngọc Định - Phòng NCCXH