Đào tạo nghề
Đào tạo nghề
Từ ngày 1/12/2019, tăng mức cho vay tối đa với học sinh, sinh viên lên 2,5 triệu đồng/tháng 
09/04/2020 
 

        Thực hiện  Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên, sửa đổi quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ nâng mức cho vay về tín dụng đối với học sinh, sinh viên là 2.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên. Mức điều chỉnh trên sẽ áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành (ngày 1/12/2019).

        Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn cho vay, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai thực hiện Chương trình sau năm 2020 theo quy định của pháp luật.

                         
                               Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân nguồn vốn cho học sinh sinh viên

         Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật hiện hành, trong phạm vi tăng trưởng kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm; tự cân đối nguồn vốn thực hiện từ nay đến năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trần Thị Hải - Phòng LĐGDNN