Đào tạo nghề
Đào tạo nghề
Triển khai tuyên truyền tuyển sinh chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 
17/02/2020 
 

         Thực hiện Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao chỉ tiêu về đào tạo nghề, giảm nghèo và định hướng phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội năm 2020.

        “Triển khai tuyên truyền tuyển sinh chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020”

       - Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 22/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 29/11/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; ngày 30/01/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản chỉ đạo số 209/UBND-VXNV về việc phối hợp đào tạo nguồn nhân lực và tuyên truyền tuyển sinh năm 2020. Để triển khai thực hiện hiệu quả và kịp thời Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao chỉ tiêu về đào tạo nghề, giảm nghèo và định hướng phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội năm 2020. Đồng thời phối hợp đào tạo nguồn nhân lực và tuyên truyền tuyển sinh năm 2020, Sở Lao động-Thưng binh và Xã hội tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung trong tâm như sau: 

         + Tiếp tục triển khai phối hợp trong công tác tư vấn phân luồng học sinh tham gia học nghề; thực hiện đào tạo nghề cho lực lượng lao động nông thôn gắn liền với giải quyết việc làm trong doanh nghiệp và nâng cao tay nghề, nâng cao năng suất lao động tại địa phương. Tập trung triển khai công tác đào tạo nghề cho đối tượng thanh niên có Thẻ học nghề là Bộ đội xuất ngũ, công an xuất ngũ, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhận lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời cũng là một trong những ngành mũi nhọn phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          + Phối hợp hoàn chỉnh và thống nhất một số nội dung trong tổ chức đào tạo và thực hiện hợp đồng ký kết đào tạo nghề 200 chỉ tiêu của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2020. Sớm triển khai công tác tuyển sinh và đào tạo nghề có danh sách và đơn xin học nghề gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để xem xét quyết định chỉ định đơn vị dịch vụ đào tạo trước khi tiến hành ký kết hợp đồng.

          + Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động tuyển sinh, đào tạo lao động và liên kết với doanh nghiệp trong hoặc ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động, đảm bảo việc làm ổn định sau khi được đào tạo nghề (trường có thể gắn kết, phối hợp với doanh nghiệp để đào tạo thực hành phù hợp theo quy chuẩn, quy trình của doanh nghiệp).

Xuân Phong - Phòng LĐGDNN