Đào tạo nghề
Đào tạo nghề
Triển khai thực hiện Thông tư số 38/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 
09/04/2020 
 

             Ngày 30/12/2019, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 38/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Công văn số  642/SLĐTBXH-LĐGDNN yêu cầu các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở khác có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu, tổ chức thực hiện đúng theo quy định.

           Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gửi kiến nghị, đề xuất về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để giải quyết kịp thời.

        
         Hình ảnh hoạt động thi đấu thể dục thể thao của sinh viên tại Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận

 (Đính kèm Thông tư số 38/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Trần Thị Hải - Phòng LĐGDNN