Nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật"
Nội dung sinh hoạt "Ngày pháp luật"
Triển khai thực hiện Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ 
20/05/2021 
 

Căn cứ Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết khoản 3, Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2021.

            Ngày 06/4/2021 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có Công văn số 771/SLĐTBXH-LĐGDNN triển khai thực hiện Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ gửi đến  các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan và các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thực hiện một số nội dung sau:

            1. Các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan và các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm tổ chức triển khai, quán triệt và tuyên truyền nội dung Nghị định số 23/2021/NĐ – CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ.

 2. Hồ sơ xin cấp, cấp lại, gia hạn  giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

            3. Chế độ thông tin, báo cáo:

+ Đối với Trung tâm dịch vụ việc làm: Định kỳ 6 tháng gửi trước ngày 20/6 và  năm gửi trước ngày 20/12, báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động vịch vụ việc làm: Định kỳ 6 tháng gửi trước ngày 20/6 và  năm gửi trước ngày 20/12, báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm theo Mẫu số 08 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Nghị định số 23/2021/NĐ – CP ngày19/3/2021 của Chính phủ có đăng trên công thông tin điện tử của Chính phủ (www.chinhphu.vn).
Ngọc Anh - Phòng LĐGDNN 
Tin đã đưa
(23/08)
(25/06)
(10/06)
(04/06)
(01/06)
(01/06)
(31/05)
(03/05)
(03/05)
(24/04)