Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Triển khai thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ “Quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” 
06/02/2020 
 

           Nhằm quán triệt sâu rộng việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động, hoạt động đảm bảo đúng quy định của pháp luật trong việc thực hiện quyền dân chủ của người lao động được biết, tham gia ý kiến, được quyết định và thực hiện quyền giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Tăng cường phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; nâng cao ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Ngày 05/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 263/UBND-VXNV về triển khai thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP gửi đến toàn thể các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó:
         
1. Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh: Phối hợp với các Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền Nghị định 149/2018/NĐ-CP. Đôn đốc, kiểm tra công đoàn cơ sở, công đoàn ngành, công đoàn trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hợp tác xã tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP.
        
2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra triển khai thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP đến người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng hợp báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP.
       
3. Các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP tại đơn vị mình./.

Duy Lâm - Phòng LĐGDNN