Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020 
26/02/2020 
 

           Ngày 24/02/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 489/KH-UBND về đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020. Với những nội dung chủ yếu sau:
            1. Với mục đích:
           - Đẩy mạnh các hoạt động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập đời sống của người lao động, góp phần giảm nghèo nhanh bền vững; đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nâng cao chất lượng nguồn lao động, đặc biệt là về trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương;
          - Phải có sự chỉ đạo sâu sát và đồng bộ của các cấp, các ngành, đoàn thể trong thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;
          - Việc triển khai Kế hoạch phải được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là chủ trương lớn của tỉnh. Phải tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thực sự có hiệu quả và bền vững, nhằm hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
          2. Các giải pháp triển khai thực hiện:
          - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền đối với công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
          - Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
           - Thực hiện tạo nguồn lao động để đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
           - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động phục vụ công tác điều hành quản lý nhằm đáp ứng với thị trường lao động.
            -  Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./.

Ngọc Anh - Phòng LĐGDNN