Công tác phòng chống tham nhũng
Công tác phòng chống tham nhũng
Trển khai thanh tra thực hiện chính sách Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng chế độ ưu đãi tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 
05/08/2020 
 

           Thực hiện Quyết định số 223/QĐ-SLĐTBXH ngày 24/6/2020 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thanh tra thực hiện chính sách Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng chế độ ưu đãi tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
          
Nhằm tăng cường quản lý, chấn chỉnh việc tuân thủ pháp luật trong công tác thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi người có công, Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Qua thanh tra góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị; nhắc nhở và yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót; đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật những trường hợp vi phạm.
          
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã có kết luận số 2031/KL-SLĐTBXH ngày 6/8/2020 về kết quả thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng chế độ ưu đãi tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
         
Theo đó, Huyện Ninh Sơn đang quản lý hồ sơ người có công với cách mạng là 2.415 đối tượng, trong đó có 46 là đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 30 là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Kết quả thanh tra cho thấy số đối tượng đều hưởng chế độ chất độc hóa học đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại:
          
+ Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ có một số hồ sơ Quyết định hưởng có trước Công văn đề nghị của UBND huyện không đúng theo Thông tư liên tịch số 14/2004/TTLT/BLĐTBXH -BYT-BTC ngày 8/11/2004, một số hồ sơ ghi sai tên và năm sinh, sai tên cha, mẹ của đối tượng.
          
+ Việc cấp phát sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng cho các đối tượng chưa kịp thời.
          
+ Tất cả giấy ủy quyền đều có thời hạn ủy quyền 01 năm là không đúng theo quy định tại Điều 42, Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
          
Từ những thiếu sót, tồn tại trên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh Xã hội yêu cầu:
          
1. Phòng Người có công và Xã hội phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ninh Sơn và các cá nhân có liên quan bổ sung các giấy tờ còn thiếu và điều chỉnh tên, năm sinh trong một số hồ sơ đã nêu trên cập nhật lưu trữ theo quy định tại Điều 47 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
          
2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ninh Sơn phối hợp với  Phòng Người có công và Xã hội tổ chức kiểm tra, rà soát và đồng thời chấn chỉnh  việc quản lý hồ sơ đúng theo quy định.
          
- Thực hiện tốt công tác cấp sổ nhận tiền theo định
          
3. UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Ninh Sơn:
         
- Trực tiếp quản lý đối tượng, chỉ đạo công chức Văn hóa - Xã hội, phụ trách lĩnh vực Người có công mở sổ theo dõi, quản lý từng loại đối tượng. Kiểm tra lập danh sách những đối tượng đã chết, hết tuổi hưởng trợ cấp, chuyển đi địa phương khác và phát hiện những trường hợp hưởng sai chế độ (nếu có) báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ sở cắt giảm kịp thời theo đúng quy định tại Quyết định 199/QĐ-UBND ngày 19 tháng 2 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.
          
4. Bưu điện huyện Ninh Sơn:
          
- Bưu điện phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các đối tượng làm giấy ủy quyền có thời hạn theo quy định tại Điều 42, Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
           
- Thực hiện chi trả đúng đối tượng, đúng nội dung chế độ, kịp thời gian theo quy định. 
          
5. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn chỉ đạo Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Ninh Sơn khắc phục những tổn tại nêu trên và báo cáo kết quả gởi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Uyên Phương - Thanh tra Sờ  
Tin đã đưa
(18/09)
(15/09)
(11/09)
(09/09)
(24/08)
(21/08)
(20/08)
(18/08)
(17/08)
(15/08)