Việc làm-An toàn lao động
Việc làm-An toàn lao động
Tổ chức tập huấn, huấn luyện và tư vấn, hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 
04/10/2019 
 

         Thực hiện Công văn số 876/LĐTBXH-ATLĐ ngày 07/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn triển khai Dự án 3, Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động năm 2019; Kế hoạch số 489/KH-SLĐTBXH ngày 05/3/2019 của Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội về tăng cường an toàn, vệ sinh lao động từ nguồn kinh phí năm 2019; Kế hoạch số 1190/KH-SLĐTBXH ngày 20/5/2019 của Sở Lao động-TBXH về tổ chức tập huấn, huấn luyện và tư vấn, hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.
        Trong tháng 7 và  tháng 9 năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc Cục An toàn lao động tổ chức tập huấn, huấn luyện và tư vấn, hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động năm 2019.


                                                Ảnh: Hội nghị tập huấn tại doanh nghiệp
   
           Nội dung tập huấn, huấn luyện các lớp như:

           Đợt 1: Tổ chức mời doanh nghiệp về tập huấn với các lớp như:

           - Lớp xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ;

          - Lớp người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp;

          - Lớp người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

          Đối tượng:  Học viên là người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp.

          Đợt 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc Cục An toàn lao động đến tại doanh nghiệp tư vấn, hỗ trợ về công tác an toàn, vệ sinh lao động như:

         - Đến 03 doanh nghiệp hỗ trợ mở rộng về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

         - Đến 03 doanh nghiệp hỗ trợ chuyên sâu về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

         - Đến 20 doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động
         Về kính phí thực hiện từ Dự án 3 về tăng cường an toàn, vệ sinh an toàn lao động thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động./.

Mỹ Dung - Phòng LĐGDNN